dilluns, 26 de novembre de 2012

APRENDRE A SER

F.MAYOR ZARAGOZA

Interessant video de condició humana exemplar.

Aquest video ens mostra a un ex-ministre d'educació paralant també sobre ella i de quina manera. Llàstima que avuí en dia tingam un ministre que damunt de ser sord en educació també és cec, no veu més ellà dels seu nas.
En aquest video F.Mayor Zaragoza argumenta que és per a ell l'educació i com sempre ho ha fet, és una persona molt preocupada per l'educació i els seus actors tant mestres com alumnes. És una persona que perfectament podria estar a l'altura de les circumstàncies d'avuí en dia malgrat que ja no es tan jove, però la seua saviesa i el bon fer ha fet que les seues idees seguesquen fluctuant al pas del temps d'una manera intergeneracional i plenes de frescura.
Home viatger per la seua condició de President de la UNESCO i amb gran experiència d'altres cultures posa de manifest lo important que és en educació l'aprenentatge significatiu així com les experiències prèvies en tot procés d'educació.  Per a ell una persona educada i culta és la que: sap, sap ser, sap estar i sap fer.
Diu una de les coses que tots nosaltres ens hem preguntat moltíssimes vegades: " si l'educació està en mans de mestres i professionals d'aquesta, perquè no deixen i escolten a aquestos per a poder solventar-la ?

En fí no té desperdici.

16 de novembre. Xarrada sobre competència digital

Aquesta xarrada que hem fet a les mares i a les pares d'un aulari del CRA és fruit d'una conversa que tinguerem la directora i jo com a coordinador de TIC sobre la creació d'un compte de correu als alumnes d'aquest.
Segons em digué la directora semblava ser una bona idea el fet d'obrir un compte de correu per a cada alumne/a ja que entrava a formar part com un recurs més de cara a les activitats dintre de la competència digital.
Havent-me assabentat que havien hagut alguns problemes entre els alumnes per mitjà del facebook i dels seus correus electrònics on semblava ser que les relacions personals es deterioraven a sovint a través de paraules malsonants, vaig decidir convocar a les mares i pares per a una xarrada on explicaria tot el referent a les xaxes socials i al mateix temps obtenir una autorització per part d'ells envers a l'escola per crear comptes de correu tipus "gmail".
Vaig buscar en la xarxa i també vaig parlar amb un advocat pel tema de la legalitat o no d'aquest recurs. I la sorpresa és que sembla ser que no hi ha massa al respecte.
La xarxa de google no deixa fer correus als menors de 13 anys pel tant nosaltres pràcticament no podiem fer res al respecte , a no ser que els pares com he dit abans ens autoritzaren a crear-los  falsejant la data de naixement.
Com s'ha comentat en algun blog ( Blog de la Tina ), em vaig baixar la llei de protecció de dades de 2007 per a poder assegurar-nos que no infringiem la llei i així ho vaig explicar als pares i mares.
No obstant pel nostre compte ja hem buscat altres recursos en la xarxa que també estem segurs que poden funcionar be.
La idea un poc més endavant i havent parlat en la psicòloga és que aquesta i jo de manera conjunta informem a l'AMPA sobre la competència digital i sobre tot del bon ús que s'ha de fer de les noves tecnologies i per supost que d'una manera conjunta no podrem de deixar a banda  la competència que tan s'ha parlat ja entre nosaltres " l'emocional ".


REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/01/19/pdfs/BOE-A-2008-979-C.pdf

dimarts, 20 de novembre de 2012

Tasques mes de novembre1. Seguiment dels alumnes avaluats durant el primer trimestre. Alumne "D" corresponent al primer cas d'intervenció és derivat a l’atenció de la mestra de PT, al mes d’octubre. L’especialista en PT,  convoca als pares per a una reunió per a exposar-los els següents temes:
-    Dinàmica de treball de l’aula de PT.
-    Tasques a treballar amb l’alumne.
-    Hores d’intervenció.
-  Informació sobre l’informe trimestral del treball realitzat a l’aula de PT, que acompanyarà al butlletí  de notes.
-    Pautes de treball a casa i pròxims seguiments de l’alumne.

2. Reunió de coordinació de l’equip del SPE. Dijous de vesprada el director de l’SPE convoca reunió, per a tractar els següents temes:

-    Economia de l’SPE. L’habilitat de l’SPE ens comunica la possibilitat de adquirir nou material psicomètric i psicopedagògic. Cal tenir en compte que finalitza l’any i per tant el pressupost amb què compta l’SPE per al present any, ens possibilitat fer una despesa econòmica per a comprar material. Tant els orientadors/es com els especialistes en AL, podran lliurar un full de material, d’ahí es farà un llistat de prioritats per a fer l’encomanda.
-    El Director comunica els terminis per a realitzar els Informes Tècnics per als dictàmens d’escolarització, que segons instruccions de la inspecció educativa, cal estar realitzats, la segona quinzena del mes de gener, com a més tardar.

3. Dins de la funció d’assessorament a les famílies de l'alumnat, participant, si s'escau, en el desenvolupament de programes formatius de pares i mares d'alumnes, es proposa a la direcció del centre el desenvolupament de fulls informatius per a pares. La seua finalitat és, proporcionar a les famílies unes pautes educatives per a donar resposta a les necessitat típiques de cadascuna de les etapes, i a més a més servir de guia per a detectar possibles necessitats en l’àmbit familiar.


Estos fulls es repartiran a cadascun dels alumnes per a donar a casa i tindran una periodicitat mensual. S’ha tingut en compte les necessitats del centre i de les diferents etapes educatives, per a fer una planificació anual dels temes que es van a tractar als fulls informatius.

La planificació serà la següent:


Mes
Nivell educatiu
Tema
Novembre
Ed. Infantil
L’estimulació del llenguatge.
Ed. Primària
Com dur avant els estudis.
Desembre
Infantil i Primària
Els joguets.
Gener
Infantil i Primària
Prevenció dels problemes d’atenció.
Febrer
Infantil i Primària
El meu fill no em fa cas.
Març
Infantil i Primària
Com treballar l’autoestima.
Abril
Infantil i Primària
Dificultats per a relacionar-se amb els altres.
Maig
Infantil
Prevenció de l’agressivitat infantil.
Primària
Tècniques de relaxació.
Juny
Infantil 3 i 4 anys.
Orientacions per a l’estiu.
Infantil 5 anys.
Comença l’E.P.
1r i 2n cicle E.P
Orientacions per a l’estiu.
3r cicle E.P
Comença l’E.S.O

dimecres, 7 de novembre de 2012

Passant el test Wisc IV
Observacions:

Com vegem el fet ja per sí de traure a l'alumne del seu entorn inmediat ( la classe on estan tots els companys ) fà que aquesta intervenció siga molt freda i l'alumne no estiga còmode en les seues manifestacions més naturals fent que els resultats no siguen del tot objectius ni tampoc puguen tenir el grau de confiança esperada en el test.

Intervencions al mes d'octubre

Primera intervenció

Aquesta demanda sorgeix de la tutora del cursos de 3er i 4rt d'un aulari del CRA (col.legi rural agrupat ) encara que en data del 25 de maig de 2012 que no hi era encara resolta. Detecta que l'alumne  ( 9 anys ) té problemes d'atenció, de conducta i també en referència als hàbits de treball del dia a dia. Segons consta en l'escrit de la demanda la fà per a demanar atenció educativa a la mestra de PT ( pedagogía terapèutica) i fer-li un reforç ordinari en l'assignatura de matemàtiques.

La psicòloga del CRA analitza la demanda i queda en el nen en una classe on estem els tres actors. 
Primer que tot li passa el Wisc IV. Fà una sèrie de proves en cubs unint una sèrie de figures tan qual diu la matriu que aquesta disposa. Tot açò amb el cronòmetre en mà per a calcular el temps. Mentre ell està intentant montar totes les figures va fent-li preguntes com per eixample: a quina hora es va gitar, a quina hora s'alçat, etc.. Segons em fa saber la psicòloga, no tan sols importa el resultat del test en sí, sinó que és fixa molt mitjançant l'observació directe dels gestos que l'alumne realitza continuament.
Observe a l'alumne i cada vegada que acaba una figura s'estira el cos com si la tasca fora molt pesada i com diguent " ho he aconseguit "
També me'n adone que a mesura que la tasca es complica li costa més, arribant a perdre interés en el joc i és en eixe moment quan la psicòloga deixa de pasar-li el test.
Seguidament la psicòloga li fà una sèrie de preguntes a les que l'alumne contesta d'una manera quasi robòtica, és a dir tan sols contesta monosílabs sense fer frases, per eixample contesta: "fruites, animals, etc...". Més endavant la psicòloga amb un altre test li fà repetir una sèrie de nombres que aquest ho ha de dir en el mateix ordre. Hi ha un moment en que aquest es cansa i desconecta, ja no s'esforça. Més endavant li mostra una sèrie de dibuixos i ha de intentar relacionar-los entres sí. L'alumne ho relaciona però no ho explica.

D'una manera més esquemàtica... 


La mestra tutora realitza la sol·licitud d’informe psicopedagògic , sol·licitant l’atenció de la mestra de Pedagogia Terapèutica. Detecta dificultat en les matemàtiques, els hàbits de treball i l’atenció.Entrevista amb la tutora per a recollir informació, més detallada de la situació de l’alumne.


Entrevista a la família. Audiència prèvia per a comunicar-li la sol·licitud d’avaluació psicopedagògica i recollir dades importants sobre:

1)    Història evolutiva i de salut
2)    Història escolar.
3)    Història familiar.

Es concreta una nova entrevista amb la família per a comentar els resultats de l’avaluació psicopedagògica. 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE

1)    Revisió de l’historial acadèmic de l’alumne i rendiment del recursos i mesures educatives adoptades anteriorment.
2)    Observació en l’aula.
3)    Test:
·         WISC-IV
·         NAC
·         d2. Prova d’atenció.
4)    Anàlisi del treball escolar.

                         Conclusions i redacció de l’Informe psicopedagògic
  
        1 ) Mesures  sol·licitada és pertinent: atenció per part de la mestra de PT.  
       2)  Adptació curricular no significativa, adequació de la metodologia i organització en l’aula.
Entrevista amb la mare, amb la tutora i amb la mestra de PT, per a donar-los les conclusions i les pautes educatives per a treballar amb l’alumne als diferents àmbits (en la família, en l’aula i amb l’especialista en PT).


Segona Intervenció  Alumna que s’incorpora a E.I 3 anys.


La mestra tutora realitza la sol·licitud d’informe psicopedagògic , sol·licitant l’atenció de la mestra d’Audició i llenguatge (A.L) . Detecta dificultats per a la parla. Retard del llenguatge, avalat  per un informe del pediatra.


Entrevista amb la tutora per a recollir informació, més detallada de la situació de l’alumna.


Entrevista a la família. Audiència prèvia per a comunicar-li la sol·licitud d’avaluació psicopedagògica i recollir dades importants sobre:
1)    Història evolutiva i de salut
2)    Història escolar.
3)    Història familiar.

Es concreta una nova entrevista amb la família per a comentar els resultats de l’avaluació psicopedagògica.


      AVALUACIÓ DE L’ALUMNA 

           1 ) Revisió de l’historial acadèmic de l’alumna.
           2 )   Observació en l’aula.
           3 )   Test:
·         PLON
·         Registre fonològic.
           4 )  Anàlisi del treball escolar. 

                             Conclussions i redacció del informe psicopedagògic
        

·         Mesura  sol·licitada és pertinent: atenció per part de la mestra de A.L.

·         A més a mes, informe de derivació, per a sol·licitar l’intervenció logopèdica per part de la Seguretat Social.
      

                      Entrevista amb la mare, amb la tutora i amb la mestra d’A.L., per a donar-los les conclusions i les pautes educatives per a treballar amb l’alumne als diferents àmbits (en la família, en l’aula i amb l’especialista en A.L.).
   

     Tercera intervenció
    
    Alumne escolaritzat en 4r E.P.


      La mestra tutora realitza la sol·licitud d’informe psicopedagògic , sol·licitant l’atenció de la mestra de Pedagogia Terapèutica. Detecta dificultat en la lectoescriptura, els hàbits de treball i l’atenció.

     
     Entrevista amb la tutora per a recollir informació, més detallada de la situació de l’alumne.

               Entrevista a la família. Audiència prèvia per a comunicar-li la sol·licitud d’avaluació psicopedagògica i recollir dades importants sobre:

1)    Història evolutiva i de salut
2)    Història escolar.
3)    Història familiar.
 
      Es concreta una nova entrevista amb la família per a comentar els resultats de l’avaluació psicopedagògica.
AVALUACIÓ DE L’ALUMNE

1)    Revisió de l’historial acadèmic de l’alumne i rendiment del recursos i mesures educatives adoptades anteriorment.
2)    Observació en l’aula.
3)    Test:
·         WISC-IV
·         IPTA.
Anàlisi del treball escolar.
    
      


Conclusions i redacció de l’Informe psicopedagògic

    1)    Mesures  sol·licitada és pertinent: atenció per part de la mestra de PT i a més a més de la mestra especialista en A.L.
    2)    Adaptació curricular no significativa, adequació de la metodologia i organització en l’aula.
   
    

                     Entrevista amb la mare, amb la tutora i amb la mestra de PT, per a donar-los les conclusions i les pautes educatives per a treballar amb l’alumne als diferents àmbits (en la família, en l’aula i amb l’especialista en PT).
   
     Quarta intervenció


                                       Alumna escolaritzada en E.I 4 anys.
       La família sol·licita una entrevista amb l’orientadora del centre. La mare està preocupada   pels problemes de conducta i disciplina que l'alumna presenta a casa. 
     Es realitza una entrevista detallada de la problemàtica existent, per a entendre millor la causa dels problemes detectats i adaptar la resposta educativa que se li va a oferir a la família.
     

       Es donen pautes educatives per a treballar en casa i es concreta una nova entrevista per a organitzar i posar en funcionament un programa de modificació de conducta, en concret una Economia de Fitxes.

      A la segona entrevista es proporciona  a la mare el material necessari de l’economia de fitxes, explicant-li el procediment i funcionament. Al mateix temps està present l’alumna J. per a explicar-li tot el procediment. Es cita a la mare per a una nova entrevista de seguiment.